top of page

Bijzondere Voorwaarden Vervangtoestel Q Electronics.

1. DEFINITIES

- Q Electronics: Q Electronics is onderdeel van Geomar Group BV met ondernemingsnummer: BE0782 432 088

Maatschappelijke zetel:

B-9700 Oudenaarde

Telefoonnummer: +32 55 / 21 97 30

E-mailadres: info@qelectronics.be

- Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

- Oorspronkelijke Toestel: het toestel (Thermomix, Pacojet, Robot Coupe of Santos), eigendom van de klant, dat defect of onderhoud nodig heeft;

- Vervangtoestel: het toestel (Thermomix, Pacojet, Robot Coupe of Santos), met eventueel bijhorende accessoires (complete beker met mes, deksel en dichtingsrubber)(hierna “Accessoires”), dat in het kader van de Dienst ter beschikking wordt gesteld aan de Klant.

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

De dienst VERVANGTOESTEL is als een gratis, mits betaling waarborg, ondergeschikte en niet-essentiële optie beschikbaar voor Klanten die met (hierna “Q Electronics” ) een overeenkomst hebben afgesloten voor een herstel aan het “Oorspronkelijke toestel” (hierna “Hoofddienst”). Deze Algemene Voorwaarden m.b.t. de Hoofddienst zijn ook van toepassing op de Dienst. De voorwaarden met betrekking tot de Hoofddienst, zijn terug te vinden op www.qelectronics.be. De Bijzondere Voorwaarden van de Dienst vullen de Algemene voorwaarden van de Hoofddienst aan. In geval van tegenstrijdigheid, primeren de Bijzondere voorwaarden VERVANGTOESTEL.

3. DIENST

3.1. Indien het Oorspronkelijk Toestel van de Klant defect is, kan aan de Klant maximum twee keer gedurende een periode van twaalf opeenvolgende maanden, gratis een Vervangtoestel ter beschikking gesteld worden, voor een periode maximum gelijkgesteld aan de periode dat het Oorspronkelijke toestel in herstel is, die ingaat vanaf de dag dat het Vervangtoestel ter beschikking wordt gesteld aan de Klant (hierna “de Dienst”)

De Dienst is beschikbaar voor zover de voorraad Vervangtoestellen het toelaat.

3.2. De Klant kan het Vervangtoestel niet kiezen. Q Electronics kan het Vervangtoestel vrij kiezen. Het Vervangtoestel is niet noodzakelijk hetzelfde toestel, als het Oorspronkelijke Toestel.

3.3 Q Electronics mag de Dienst weigeren in geval van bewezen fraude of ernstige twijfel over de solvabiliteit van de Klant; en/of de Klant 1 of meerdere Q Electronics-facturen niet op tijd heeft betaald.

4. ONTVANGST EN TERUGGAVE VERVANGTOESTEL

4.1. Klanten kunnen het Vervangtoestel aanvragen, afhalen en terugbezorgen in de Maatschappelijke zetel van Q Electronics tijdens het afgesproken tijdstip. Met uitzondering van uitputting van de voorraad, zal de Klant een Vervangtoestel aangeboden krijgen binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen. Vanaf dat ogenblik is de klant verantwoordelijk voor alle risico’s (niet limitatief: verlies, diefstal, gedeeltelijke of gehele beschadiging of vernieling, …).

4.2. De klant dient een waarborg te betalen bij het ontvangst nemen van het Vervangtoestel. De waarborg wordt pas vrijgegeven als het Vervangtoestel zich in zijn oorspronkelijke staat bevindt en op tijd terug bezorgd wordt.

Eventuele kosten voor verzending van het Vervangtoestel zijn ten koste voor de Klant.

4.3. De Klant dient bij de ontvangst van het Vervangtoestel na te gaan of het toestel conform is met de beschrijving opgenomen in het Contract. Non-conformiteit en gebreken, dienen onmiddellijk gemeld te worden en zullen opgenomen worden in het Contract. Non-conformiteit of gebreken die later worden gemeld, worden niet aanvaard.

4.4. Bij het beëindigen of opschorten van de Dienst, ongeacht de oorzaak daarvan, dient de Klant het Vervangtoestel onmiddellijk in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen in de Maatschappelijke zetel van Q Electronics.

4.5. Indien het Vervangtoestel en/of een Accessoire niet of niet tijdig wordt teruggebracht, zal aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 100 Euro (excl. BTW) aangerekend worden, bovenop de kosten voor het vervangtoestel en verliest de Klant het recht op teruggave van de waarborg. Alsook een bijkomende vergoeding van € 50,00/dag tot het Vervangtoestel wordt teruggebracht.

Ook in geval van verlies of diefstal van het Vervangtoestel en/of een Accessoire wordt de forfaitaire vergoeding voor niet-terugbrengen van het Vervangtoestel aangerekend en wordt de waarborg ingehouden.

Indien het Vervangtoestel en/of een Accessoire een beschadiging of defect vertoont dat niet het gevolg is van normaal gebruik van het Vervangtoestel en dat niet gemeld is in het Contract, dient de Klant de forfaitaire vergoeding te voldoen en verliest de Klant het recht op teruggave van de waarborg.

De forfaitaire vergoedingen worden aangerekend op de eerstvolgende Q Electronics-factuur van de Klant.

5. WAARBORG VERVANGTOESTEL

5.1 De waarborg van een Thermomix bedraagt 85€ (excl. BTW)

5.2 De waarborg van een Santos bedraagt 85€ (excl. BTW)

5.3 De waarborg van een Robot coupe bedraagt 220€ (excl. BTW)

5.4 De waarborg van een Pacojet bedraagt 220€ (excl. BTW)

6. GEBRUIK VERVANGTOESTEL

6.1. De Klant dient het Vervangtoestel te gebruiken als een goede huisvader, in overeenstemming met het doel ervan en in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Bijzondere voorwaarden

VERVANGTOESTEL en de handleiding.

6.2. De Klant dient het Vervangtoestel in perfecte staat te houden.

6.3. De Klant mag geen wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of herstellingen aan het Vervangtoestel aanbrengen of door derden laten aanbrengen.

6.4. Het Vervangtoestel is en blijft eigendom van Q Electronics. Het mag niet worden overgedragen, onderverhuurd, omgevormd, in pand of als waarborg gegeven worden of in welke vorm dan ook aan derden worden uitgeleend door de Klant, die er op geen enkele wijze mag over beschikken. In geval van beslag of gelijk welke andere aanspraak van derden op de rechten op het Vervangtoestel, dient de Klant Q Electronics daarvan onverwijld in kennis te stellen en de beslagleggende partij te laten weten dat Q Electronics eigenaar is van het Vervangtoestel.

7. DUUR, OPSCHORTING, BEËINDIGING, WIJZIGING

7.1. Het Vervangtoestel wordt ter beschikking gesteld voor een periode van maximum één maand, die ingaat op de dag dat het Vervangtoestel ter beschikking wordt gesteld aan de Klant.

7.2. De Dienst wordt automatisch opgeschort of beëindigd op de dag dat de overeenkomst betreffende de Hoofddienst wordt opgeschort of beëindigd. Ingeval de Dienst wordt opgeschort of stopgezet, blijft de overeenkomst betreffende de Hoofddienst onveranderd van toepassing.

7.3. Indien de Klant het Vervangtoestel niet gebruikt als een goede huisvader en in overeenstemming met de geldende wetgeving, de Bijzondere Voorwaarden VERVANGTOESTEL en de handleiding, behoudt Q Electronics zich het recht voor de Dienst VERVANGTOESTEL met onmiddellijk ingang stop te zetten, zonder dat de Klant recht heeft op een schadeloosstelling.

7.4. De Dienst is een ondergeschikte, niet essentiële en gratis optie, mits betaling van de waarborg, bij de Hoofddienst en wordt tijdelijk aangeboden aan de Klant. Q Electronics behoudt zich het recht voor de Dienst op ieder moment te wijzigen of stop te zetten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Gedurende de terbeschikkingstelling van het Vervangtoestel, is de Klant, als bewaarder, aansprakelijk voor alle schade die door het Vervangtoestel wordt veroorzaakt.

8.2. Gedurende de terbeschikkingstelling van het Vervangtoestel, is de Klant eveneens aansprakelijk voor elke beschadiging, verlies, diefstal of vernieling van het Vervangtoestel, welke ook de oorzaak van de schade is, behalve als deze beschadiging, verlies, diefstal of vernieling te wijten is aan een fout van Q Electronics.

bottom of page