top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden Q Electronics 

Artikel 1 - In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

Dag: kalenderdag; 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 

De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst op afstand (via website of via telefoon) door Q Electronics aan eindgebruikers. QElectronics kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene verkoopsvoorwaarden. Enkel de Nederlandstalige versie van de verkoopsvoorwaarden is rechtsgeldig. De vertalingen zijn slechts informatief. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.


Artikel 2 - Identiteit v/d ondernemer 

Naam ondernemer: Q Electronics is onderdeel van GEOMAR GROUP BV 

Ondernemingsnummer: BE0782 432 088

Maatschappelijke zetel: 

B-9700 Oudenaarde 

Telefoonnummer: +32 55 / 21 97 30 

E-mailadres: info@qelectronics.be 


Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 4 - Het Aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen op onze website zijn niet bindend. 

3. In geval van overmacht kan Q Electronics haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief te ontbinden. 

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

* de prijs exclusief belastingen; 

* de eventuele kosten van aflevering; 

* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 


Artikel 5 - De Overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelwagen. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de betalingswijze. Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant tot "betalen" over te gaan. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met vragen terecht kan; 

b. de informatie over garanties; 

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 
7. Een offerte of verkoopsbon is maar bindend indien het totale bedrag betaald is.


Artikel 6 - De Prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

5. Bij vergissing in de verkoopprijs door een verkeerde pc instelling waarbij de prijs minder is dan de helft van de catalogusprijs, behoudt Q Electronics het recht om de verkoop te annuleren. 

6. Indien het om een toestel met vermelding kras of beschadigde verpakking gaat, betreft het een uniek toestel met liquidatieprijs tot einde voorraad. De ondernemer betaalt de consument onmiddellijk terug indien het gevraagde toestel niet meer beschikbaar is.

 

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht 

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverd of geïnstalleerd goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen. 


Artikel 8 - Betaling

De klant kan zijn internet- of telefonische bestelling betalen: 

a) rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving) 

- met de volgende betaalkaarten: 

Visa/Mastercard/American Express/Bancontact/Maestro

- via internetbankieren 

b) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE88 7340 5821 2941

In dit laatste geval dient de factuur betaald te worden binnen de 3 kalenderdagen na factuurdatum of anders op factuur vermeld. Bij gebreke aan betaling binnen de 3 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar en een schadebeding van 10% op het op de 10e dag onbetaald bedrag, verschuldigd. Per aanmaning die er gestuurd wordt, wordt 125 euro aanmaningskost aangerekend. Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van een aanmaning worden alle prestaties opgeschort. Bovendien behoudt Q Electronics zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen en activiteiten op te schorten. Alle aanmanings-en inningskosten zijn ten laste van de bestemmeling van de factuur.

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de gekochte toestellen volledig betaald te worden door de klant alvorens af te halen in onze winkel of uit te leveren aan huis. 

Alle facturen van Q Electronics worden steeds geldig per email naar de klant gestuurd. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de bestelling en door aanvraag extra producten of diensten van de klant.


Artikel 9 - Conformiteit en Garantie 

Wettelijke waarborg voor consumenten 

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar op nieuwe producten.

Voor gebruikte producten zoals demonstratie producten, tweedehands producten en gereviseerde producten geldt voor consumenten een waarborg van 2 maanden.

Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten: 

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...); 

- de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen; 

- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen; 

- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant; 

- bij onzorgvuldig gebruik en/of installatie en/of elke poging van klant of derden tot reparatie.

- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat. 

Onze producten mogen enkel voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden. 


Artikel 10 - Levering en Uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De consument kan in dat geval het recht om de overeenkomst niet ontbinden. 

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de consument. 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust niet bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument. 

6. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden met alle eventuele zichtbare of verborgen gebreken. De kopers worden geacht de toestellen grondig te hebben geïnspecteerd.

7. Q Electronics is niet verantwoordelijk voor het ontbreken of niet volledig zijn van documenten waaronder, handleidingen, software, etc.

8. Iedere koper erkent op de hoogte te zijn dat er geen verhaalrecht mogelijk is.


Artikel 11 - Aankoop op afstand

Dit is het geval van een overeenkomst gesloten tussen een onderneming en een consument, in het kader van een verkoop, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de webshop. (https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/herroepingstermijnen/herroepingsrecht-bij-aankoop)
In het geval dat de klant besteld via onze webshop en komt afhalen in onze winkel, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De klant controleert en ontvangt in goede staat zijn toestel(len) alvorens mee te nemen naar huis.

 

Artikel 12.1 - Instructies voor herroeping 
Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op nieuwe producten. Op tweedehands producten, gebruikte producten, demonstratie producten en gereviseerde producten geldt geen herroepingsrecht.

Artikel 12.2 - Kosten in geval van Herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de gemaakte transportkosten voor het terugzenden van de goederen voor zijn rekening. 

2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien het toestel beschadigd en/of gebruikt is. 

3. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, verzoekt de ondernemer de consument om ervoor te zorgen dat het goed beschermd is (moet in de originele en niet-geopende verpakking). 

4. De ondernemer mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. 

5. Bij retour wordt gevraagd aan de klant om zelf een transporteur te zoeken. 


Artikel 13 - Klachtenregeling 

Elke klacht met betrekking tot de geleverde documenten en de opgestelde facturen dient door de klant gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien werkdagen na ontvangst en met verwijzing naar het dossier. Bij gebrek hieraan, zullen de geleverde documenten en/of de opgestelde factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud. Na het verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

De klant zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten per aangetekend schrijven, met aanduiding van de reden van protest, kenbaar maken aan Q Electronics uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na levering of na factuurdatum. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur & de algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Q Electronics heeft, na ingebrekestelling van de klant, het recht om verdere diensten, leveringen of prestaties te schorsen, totdat alle vervallen facturen integraal werden vereffend. Q Electronics kan op eender welk moment de diensten, leveringen of prestaties met onmiddellijke ingang schorsen indien U in staat van faillissement bevindt, het vrije beheer van uw vermogen heeft verloren, of indien U de overeenkomst of de algemene voorwaarden en/of het werk van Q Electronics niet respecteert. Q Electronics moet hiervoor geen schade, noch kostenvergoeding voor betalen aan de klant.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht te Oudenaarde of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Uitsluitend het Belgisch recht zal worden toegepast.


Artikel 14 - Geschillen 

Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 


Artikel 16 - Wijziging van de algemene voorwaarden 

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 


Artikel 17 - Gebruik van de website 

Onze website, logo's,... zijn beschermd door copyrights. Dit betekent dat u onze website, logo, kleurencominaties etc niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming. Het gebruik van de website is louter beschikbaar voor de consument. Het is niet toegelaten de website te gebruiken voor persoonlijke commerciële doeleinden. Het geautomatiseerd kopiëren of reproduceren van gegevens zoals prijzen, inhoud -en datagegevens is expliciet verboden en zal strafrechterlijk vervolgd worden.

bottom of page