top of page

ALGEMENE VERKOOPS- EN FACTUURVOORWAARDEN

Q ELECTRONICS – KBO 0782.432.088 – 9700 Oudenaarde Riethof 2 bus 103

 

1. Identiteit

Q ELECTRONICS is een afdeling van GEOMAR GROUP BV, met ondernemingsnummer 0782.432.088, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Riethof 2 bus 103, met telefoonnr. 055/21.97.30 en met e-mailadres: info@qelectronics.be. De economische activiteit van Q ELECTRONICS bestaat voornamelijk uit de verkoop, distributie, onderhoud en herstel van horeca-apparatuur.

 

2. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld of overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten van GEOMAR GROUP BV, voor zover die worden uitgegeven en aangegaan onder de handelsbenaming Q ELECTRONICS en het voorwerp betrekking heeft op bovenvermelde activiteiten van Q ELECTRONICS. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet aan Q ELECTRONICS tegenstelbaar en maken geen onderdeel uit van enige overeenkomst met Q ELECTRONICS.

 

3. Offertes en prijzen

3.1. De offertes van Q ELECTRONICS zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders vermeld op de offerte.

3.2. Enige accessoires zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijs, tenzij anders vermeld. Behoudens indien uitdrukkelijk vermeld, worden de prijzen opgegeven exclusief 21% BTW en andere taksen die verschuldigd zijn naar aanleiding van de koop.

 

4. Webshop

4.1. De prijzen op de website van Q ELECTRONICS worden vermeld in euro, onder voorbehoud van uitputting van de voorraad en eventuele drukfouten.

4.2. De webshop van Q ELECTRONICS kan enkel gebezigd worden door professionele klanten. Particuliere klanten kunnen geen gebruik maken van de webshop maar kunnen wel via de website een offerte aanvragen voor het gewenste goed. Een koopovereenkomst met de professionele klant komt maar tot stand op het ogenblik dat deze een bevestigingsmail heeft ontvangen van de koop via de webshop.

 

5. Levering en risico-overdracht

5.1. De levering gebeurt door aflevering op het opgegeven adres van de klant of door afhaling bij Q ELECTRONICS. Indien de klant Q ELECTRONICS verzoekt het te laten afleveren op het opgegeven adres, gebeurt de levering voor rekening van de klant. Zolang de prijs niet wordt betaald, zal Q ELECTRONICS het gekochte goed niet leveren of overhandigen aan de klant.  

5.2. De opgegeven leveringstermijn is indicatief, tenzij de klant een consument is. Zelfs in geval van en vaste leveringstermijn, kan Q ELECTRONICS niet aansprakelijk gesteld worden indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van Q ELECTRONICS.

5.3. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van het goed of indien de klant verzoekt het goed te laten afleveren én indien de klant geen consument is, vanaf de overhandiging van het goed aan de vervoerder.

 

6. Betalingsvoorwaarden en protest

Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de acht dagen na de factuurdatum op de zetel van Q ELECTRONICS. Enig protest dient op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Q ELECTRONICS.

 

7. Laattijdige betaling

Bij laattijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 10,5% per jaar verschuldigd op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met als minimum een schadevergoeding van 75,00 EUR, onverminderd het recht van de klant, voor zover die een consument is, om een gelijkwaardige schadevergoeding te vorderen ingeval Q ELECTRONICS in gebreke is.

 

8. Annulering en verbreking

8.1. Q ELECTRONICS heeft, ingeval van wanbetaling, ongedekte cheque, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen of aanstelling van bewindvoerder van de klant, het recht om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, hetzij deze als ontbonden te beschouwen lastens de klant, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een schadevergoeding voor de klant.

8.2. Ingeval de klant de bestelling annuleert of ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd van alle kosten en uitgaven gedaan door Q ELECTRONICS, vermeerderd met een schadevergoeding van de gederfde winst die forfaitair wordt begroot op 30% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Q ELECTRONICS om de werkelijk geleden schade te verhalen op de klant. Ingeval de overeenkomst omwille van een contractuele wanprestatie van Q ELECTRONICS wordt verbroken én de klant een consument is, zal zij een gelijkwaardige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

8.3. Indien de klant heeft opgegeven het gekochte goed te zullen afhalen bij Q ELECTRONICS, doch nalaat de goederen af te halen binnen de 14 dagen na verzending van een aanmaning tot afhaling, heeft Q ELECTRONICS het recht de bestelling of overeenkomst te aanzien als geannuleerd door de klant.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

Het gekochte goed blijft exclusieve eigendom van Q ELECTRONICS tot gehele betaling van de prijs, zowel in hoofdsom, intresten als kosten dan wel tot vervullingen van alle verplichtingen uit de koopovereenkomst. Het is de klant verboden het geleverde goed door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs en eventuele accessoria zijn betaald.

 

10. Gebreken

10.1 Wanneer het geleverde goed een zichtbaar gebrek vertoont of niet overeenstemt met hetgeen was besteld, zal de klant dit op straffe van aanvaarding binnen de acht dagen na levering per aangetekend schrijven melden aan Q ELECTRONICS. De ingebruikname door de klant wordt onherroepelijk beschouwd als aanvaarding.

10.2. Enige verborgen gebreken dienen op straffe van aanvaarding binnen de 15 dagen, of binnen 2 maanden indien de klant een consument is, na ontdekking van het gebrek te worden gemeld aan Q ELECTRONICS.

10.3. Q ELECTRONICS is niet aansprakelijk voor gebreken, beschadigingen of defecten door (i) verkeerd gebruik van het gekochte goed, (ii) nalatigheid of opzettelijke fout van de klant of een derde, (iii) door natuurelementen en externe oorzaken zoals onder meer brand, overstroming, bliksem, aardbeving.

 

11. Garantie

11.1. Voor zover de klant een consument is, geldt voor het gekochte goed de wettelijke waarborg zoals bepaald in art. 1649bis tot 1649nonies Oud B.W. Ingeval het gekochte goed een tweedehands of gereviseerd goed is, geniet de klant als consument een wettelijk waarborg van hoogstens een jaar. Ingeval de klant geen consument is, geldt de overeengekomen waarborgtermijn.

11.2. Op het gekochte goed gelden overigens de garanties van de fabrikant, distributeur of leverancier. De garanties van Q ELECTRONICS dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant, distributeur of leverancier in kwestie.

 

12. Aansprakelijkheid

Q ELECTRONICS is enkel aansprakelijk ingeval van haar opzettelijke of zware fout. Behoudens ingeval de klant een consument is én schade heeft geleden door overlijden of lichamelijk letsel, is Q ELECTRONICS uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag. Q ELECTRONICS is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerdelijk gebruik of nalatigheid.

 

13. Overmacht

13.1. Indien Q ELECTRONICS  door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie, gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte te ontbinden of geheel te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien de overmachtssituatie de uitvoering binnen een redelijke termijn verhindert.

13.2. Worden onder meer uitdrukkelijk als overmacht aanzien: vorst, brand, natuurrampen, pandemie, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij levering door een leverancier, staking, lock-out, diefstal, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheden die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zoals op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst het geval was, alsmede andere oorzaken waardoor de bevoorrading buiten de wil van Q ELECTRONICS zou worden verstoord.

 

14. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevoegd. Op de overeenkomst met de klant is het Belgisch recht van toepassing.

 

15. Ongeldigheid en vervanging

Indien een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zou zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De partijen zullen in dergelijk geval hetzij overeenstemming zoeken hetzij de bevoegde rechter machtigen om de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) te vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de te vervangen bepaling.

bottom of page